RODO

1. Zgodnie z art. 7 ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych nr 2016/679, wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Stowarzyszenie Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie zawartych w Formularzu zgłoszeniowym dot. uczestnictwa w Ogólnopolskim Szczycie Samorządowym, organizowanym przez Stowarzyszenie Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie w dniu 17.06.23 r.  Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a do e rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016, s. 1).


2. Oświadczam, że zapoznałem się z poniżej przedstawioną klauzulą RODO.


3. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Stowarzyszenie Koalicja Samorządowa Zachodniopomorskie z siedzibą przy al. Wojska Polskiego 63, 70-476 Szczecin, adres email: kontakt@koalicjasamorzadowa.eu.


4. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu sporządzania listy obecności na potrzeby organizacyjne Wydarzenia. 


5. Pana/Pani dane osobowe będą ujawniane osobom upoważnionym przez administratora danych osobowych drogą e-mailową oraz poprzez dokumenty obowiązujące w Stowarzyszeniu  tj. osobom zaangażowanym w realizację działania, a także podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa, którym może zostać zlecone operowanie danymi osobowymi tj. operatorowi pocztowemu lub kurierowi (w przypadku korespondencji papierowej).


6.  Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez okres 60 miesięcy od momentu podpisania klauzuli, w celu archiwizowania dokumentów.


7. Przysługuje Panu/Pani prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie, a także prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie miało wpływu na przetwarzanie, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


8.  Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania zgodnie z art. 22 cytowanego rozporządzenia.

 
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, a konsekwencją ich nie podania będzie brak zgody na uczestnictwo w konferencji.